Tomb-Spirit((“Name Ideas?,” r/Diablo3Necromancers))

a play on “team spirit”