Napoleon Bone Apart((“Kill the Time: Funny Names for your Necro,” r/Diablo))

a play on Napoleon Bonaparte